banner hypo protect

Ik heb mijn attest van betaling niet ontvangen


Bent u verbaasd over het feit dat u uw fiscaal attest betreffende de betaling van premies niet hebt ontvangen?

Daarvoor kunnen verschillende redenen bestaan: 

- uw polis is niet fiscaal aftrekbaar

·         ofwel voldoet uw polis niet aan de voorwaarden inzake fiscale aftrekbaarheid

voorbeeld 1: u hebt een contract van het type ‘Hypo Protect 2WIN'

Dit is immers een verzekeringscontract voor 2 personen (waarbij twee natuurlijke personen verzekerd zijn in het kader van één enkel contract); de verzekeringspremies van dit soort contracten zijn nooit fiscaal aftrekbaar. Daar het in wezen niet om een ‘individueel' contract gaat (waarbij één enkele natuurlijke persoon contractueel verzekerd is), voldoet het niet aan een van de essentiële voorwaarden inzake de fiscale aftrekbaarheid van verzekeringspremies.

 

De reden waarom een dergelijk contract wordt aangeboden, kan liggen in het feit dat – naast het feit dat de premie iets lager is dan in het geval waarin twee individuele en afzonderlijke contracten voor hetzelfde kapitaal nodig waren geweest – beide verzekerde personen al het maximumbedrag hebben bereikt dat fiscaal aftrekbaar is van hun belastingen met alleen al de kapitaalaflossingen van hun hypothecaire lening. In dit geval is het beter om ‘niet-fiscale' contracten aan te gaan, daar de twee verzekerden hoe dan ook niet meer kunnen aftrekken dan het maximumbedrag dat de Belastingadministratie vaststelt.

voorbeeld 2: in uw contract Hypo Protect Classic is de verzekeringnemer niet dezelfde persoon als de verzekerde

Dit betekent eenvoudigweg dat er niet is voldaan aan een van de basisvoorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid, i.e. dat de verzekeringnemer en de verzekerde dezelfde persoon moeten zijn.

·         Ofwel hebt u de fiscale aftrek van de premies niet gevraagd bij het aangaan van uw polis

De fiscale aftrek van de premies van een verzekeringscontract is inderdaad geen automatisch gegeven: u moet die aanvragen.

Overigens is het perfect mogelijk om het fiscaal statuut van een verzekeringspolis te wijzigen tijdens de looptijd van het contract, op voorwaarde dat de verzekeringnemer daartoe een schriftelijk verzoek in de vereiste vorm, gedateerd en getekend, indient. Alleen de premies die worden betaald nadat deze wijziging is doorgevoerd, zijn fiscaal aftrekbaar.

Een contract kan als ‘niet-fiscaal' worden opgemaakt omdat de verzekeringnemer alleen al met de kapitaalaflossingen van zijn hypothecaire lening het maximumbedrag heeft bereikt dat fiscaal aftrekbaar is van zijn belastbare inkomsten. In dit geval is het beter om de contracten als ‘niet-fiscaal' te behouden, daar de verzekeringnemer hoe dan ook niet meer kan aftrekken dan het door de Belastingadministratie vastgesteld maximumbedrag.

- u bent intussen verhuisd en vergat ons daarvan op de hoogte te brengen

Het adres dat we gebruiken om alle voor u bestemde briefwisseling op te sturen, is het adres dat voorkomt in ons systeem; behoudens vrijwillige en manuele kennisgeving is er geen automatische aanpassing via een stelselmatige communicatie tussen organisaties (bv. er bestaan geen verbindingen tussen onze cliëntendatabanken en de cliëntendatabanken van andere banken). Bijgevolg moet u ons kennisgeven van eender welke adreswijziging. (zie punt adreswijziging)

- uw polis werd eerder al verbroken wegens gebrek aan betaling

Bijgevolg kunnen wij u het attest voor de betrokken periode niet bezorgen, daar de premie voor die periode niet werd betaald.

- wij hebben uw betaling niet ontvangen

 Een attest van betaling kan alleen worden afgeleverd indien er betaling is geweest.

 

- uw polis is een polis die is opgemaakt voor de fiscale aftrek in het kader van het pensioensparen en u hebt uw premie niet in het goede jaar betaald

De regels voor aftrek in het kader van het pensioensparen zijn strikt: opdat de premie aftrekbaar zou zijn, moeten we de betaling ontvangen in hetzelfde jaar van de vervaldag van de premie.

Voorbeeld: voor een contract van pensioensparen moet een cliënt een jaarlijkse premie betalen voor de periode 01-12-2012 - 30-11-2013. Deze premie kan enkel het voorwerp zijn van een fiscaal attest voor het jaar 2012 indien de premie wordt betaald in 2012. Betaalt u de premie bijvoorbeeld pas in januari 2013, dan blijft u verzekerd maar is de premie niet fiscaal aftrekbaar en bijgevolg krijgt de cliënt in 2013 geen fiscaal attest voor het jaar 2012. De cliënt kan deze premie van het jaar 2012 evenmin aftrekken van zijn inkomsten van het jaar 2013, daar deze betaling die in januari 2013 is verricht betrekking heeft op een periode van het vorige fiscaal jaar (2012).

Houd dus rekening met dit punt indien u hebt gekozen voor de fiscaliteit pensioensparen en uw premie of een van uw premies betrekking heeft op een periode van dekking in december.

- u hebt alle betalingen waarin uw contract voorziet al verricht

Indien u geen premie meer moest betalen, dan hebt u zeker niets meer betaald en is er dus ook geen reden meer om u nog een attest te bezorgen. Een attest van betaling kan immers alleen worden bezorgd indien er tijdens een welbepaalde periode een betaling is verricht.

Raadpleeg in dit verband de bijzondere voorwaarden van uw contract. Ze geven u aan wat de betalingsduur is voor de dekkingsduur van uw polis.

Voorbeeld: polis aangegaan in 2000, voor een duur van 20 jaar dekking en met een standaardduur voor het betalen van de premies (2/3 van de contractduur), i.e. 13 jaarlijkse premies. In dit geval heeft de laatste verschuldigde premie betrekking op de periode 2012-2013 en bijgevolg heeft het laatste attest dat de cliënt kan verkrijgen (zo hij de betaling verricht) betrekking op het jaar 2012 (jaar waarin de laatste premie verschuldigd was). Vanaf 2013 moeten er dus geen betalingen meer worden verricht en dus worden er geen attesten van betaling meer verzonden. De betrokken persoon blijft echter verzekerd tot in 2020, zoals aanvankelijk voorzien. 

 


2 5 12