banner hypo protect

De afkoop van een polis vragen


Wenst u uw contract te beëindigen?

We hebben daarvoor een verzoek tot verbreking vanwege de verzekeringnemer nodig, gedateerd en ondertekend en met de volgende vermeldingen:

- het nummer van het betrokken contract

- de naam, voornaam en geboortedatum

Samen met:

- een kopie van uw identiteitskaart

- indien het contract ook een aanvaardende begunstigde (kredietinstelling) aanwijst: het attest van verzaken aan de gunst vanwege de kredietinstelling.

In dit geval immers werd het contract ‘in pand' gegeven aan de bank tot garantie van een krediet dat de bank u heeft toegekend. Dit betekent dat deze kredietinstelling rechten heeft op dit contract. Om het contract te kunnen beëindigen, moet de bank het eerst ‘vrijgeven'. Dit gebeurt aan de hand van een attest waarin de kredietinstelling bevestigt dat ze verzaakt aan alle rechten die ze op het bewuste tijdstip op het contract bezit. Het attest moet duidelijk het nummer van het te verbreken contract vermelden. Neem dus contact op met de betrokken bank of met uw makelaar om dit attest te verkrijgen. Zonder dit attest kunnen wij immers geen gevolg geven aan uw verzoek om uw contract te verbreken.

U kunt ons uw verzoek tot verbreking bezorgen via de link "Contact".